Դասարան

2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ դպրոցն ունի հետևյալ դասարանները.

2-ական I դասարան՝ 38 աշակերտով

2-ական II դասարան՝ 48 աշակերտով

2-ական III դասարան՝ 51 աշակերտով

2-ական IV դասարան՝ 49աշակերտով

2-ական V դասարան՝ 60 աշակերտով

2-ական V I դասարան՝ 39 աշակերտով

2-ական VII դասարան՝ 45 աշակերտով

3-ական VIII դասարան՝ 65աշակերտով

2-ական IXդասարան՝ 58աշակերտով

2-ական X դասարան՝ 34 աշակերտով

1-ական XI դասարան՝ 20 աշակերտով

2-ական XII դասարան՝ 38 աշակերտով

Ընդամենը 24 դասարան՝ 545 աշակերտով: